Vad är STA?

Föreningens namn är Sällskapet Trädgårdsamatörerna, vilket i förkortad form skrivs STA.
STA har till syfte att:

  • stimulera umgänge och erfarenhetsutbyte mellan personer som är intresserade av prydnadsträdgården, främst inom Norden.
  • stimulera intresse för odling av prydnadsväxter, gärna ovanliga och tidigare ej odlade arter och sorter.
  • öka och fördjupa kännedomen om dessa växter, deras ursprung och odlingsvärde, samt förökning och odlingsmetoder.
  • inspirera till mer personliga och varierade prydnadsträdgårdar.

STA är en riksförening med lokala kretsar, där vi är Närkekretsen.
STA är öppet för varje person, förening, bibliotek, institution eller annan sammanslutning som önskar ingå som medlem.
STA är en ideell förening utan ekonomiskt ändamål.
En årsavgift tas ut och för den erhålls bl a föreningens tidning Trädgårdsamatören (TA) med fyra nr per år, och en webbsida för information till medlemmar och andra intresserade
STA sköter också en central distribution av fröer som samlas in genom medlemmarnas försorg, ofta fröer som inte är lätta att hitta i handeln.

I vår lokala krets anordnar vi regelbundna medlemsmöten, som också är öppna för andra intresserade.
Inbjudna föreläsare bidrar med ny kunskap, medlemmar bidrar med sina erfarenheter och det finns utrymme för frågor och diskussioner.
Vi arrangerar resor till intressanta trädgårdar och plantskolor och gör besök i varandras trädgårdar för utbyte och lärande.

Föreningens stadgar hittar du här.

Anslut gärna till vår Facebookgrupp STA Närkekretsen